تبلیغات
زندگینامه ی حضرت محمد (ص) - دومین گروه مهاجرین

زندگینامه ی حضرت محمد (ص)

دوشنبه 20 مهر 1388

دومین گروه مهاجرین

نویسنده: arash rastin   

دومین گروه مهاجرین

پس از حركت ده نفر نامبرده كه شایدبیش از دیگران تحت فشار و تعقیب و سرزنش كسان و بستگان خود بودند، دسته دیگرى به سر كردگى جعفر بن ابیطالب برادر بزرگ امیر مؤمنان على علیه السلام و عموزاده پیغمبر اسلام ازمكه خارج شدند و روز به حبشه نهادند. همچنین افراد دیگرى به دنبال آنها به طور آشكار یا دور از چشم قریش مكه را ترك گفتند و به حبشه رفتند و اینان:

11- جعفر بن ابیطالب از قبیله بنى هاشم كه در آن موقع 24 سال داشت. همسرش «اسماء» دختر عمیس از قبیله خثعم كه از زنان با فضیلت به شمار مى رفت نیز همراه او بود. فرزند آنها عبدالله بن جعفر بن جعفر نیز در همین سفر حبشه در آن سرزمین متولد گردید.

12- عمرو بن سعید بن عاص، ازقبیله بنى امیه. وى زن خود «فاطمه » دختر صفوان بن امیه را نیز همراه داشت.

13- خالد بن سعید بن عاص برادر عمرو بن سعید. نامبرده به اتفاق همسرش «امینه » یا «همینه » دختر خلف بن اسعد از قبیله خزاعه بود. پسر و دختر خالد به نامهاى «خالد» و «آمنه » نیز درحبشه متولد شدند. آمنه بعدها شوهر كرد به زبیر بن عوام و از وى دو پسر آورد به اسامى «عمرو بن زبیر» و «خالد بن زبیر»14- عبدالله بن جحش، از قبیله بنى اسد. كه با برادرش عبیدالله و دو تن بعدى هم پیمان قریش بودند.

15- عبیدالله بن جحش، برادر عبدالله نامبرده است. وى یكى از چند جوان زیبا و برازنده و خوش تركیب قریش بود كه خواهیم گفت همین زیبائى و تناسب اندام و برازندگى جسمانى باعث ارتداد و انحراف او از اسلام شد. وى همسرش «ام حبیبه » دختر ابوسفیان اموى را نیز همراه داشت.

16- قیس بن عبدالله، ازقبیله بنى اسد بن خزیمه. همسر او «بركه » دختر یسار كنیز ابوسفیان اموى نیزبا وى بود.

17- معیقیب بن ابى فاطمه، از قبیله دوس.

18- ابوموسى اشعرى عبدالله بن قیس، از قبیله بنى عبدالشمس كه با خاندان عتبة بن ربیعه هم پیمان بود.

19- عتبة بن غزوان، از قبیله نوفل.

20- اسود بن نوفل بن خویلد، از قبیله بنى اسد بن عبدالعزى.

21- یزید بن ربیعة بن اسود بن مطلب، از قبیله بنى اسد مذكور. پیشتر گفتیم كه جد وى «اسود بن مطلب » از كسانى بود كه پیغمبر و مسلمانان را ریشخند مى كرد، و به نفرین پیغمبر نابینا شد. و گفتیم كه پسر وى زمعه نیز كشرك بود و در جنگ بدر به قتل رسید ولى مى بینید كه «یزید» پسر آنها مسلمان شده و تن به هجرت داده است.

22- عمرو بن امیه نیز از قبیله بنى اسد بن عبدالعزى.

23- طلیب بن عمیر بن وهب، از قبیله بنى عبدالدار بن قصى 24- سویبط بن سعد بن حرمله، از قبیله بنى عبدالدار.

25- جهم بن قیس بن شرحبیل، از همین قبیله، كه همسرش «ام حرمله » دختر عبدالاسد پسر حذیمة بن اقیش خزاعى را نیز همراه داشت.

26- عمرو بن جهم، پسر جهم نامبرده.

27- خزیمة بن جهم، پسر دیگر جهم.

28- ابوالروم بن عمیر، از همان قبیله بنى عبدالدار.

29- فراس بن نضر بن حارث نیز از همان قبیله. پیشتر گفتیم كه نصر بن حارث یكى از مستهزئان پیغمبر بود و از افراد خطرناك و دشمنان سرسخت پیغمبر و اسلام به شمار مى رفت، ولى پسرش از دل باختگان رهبر اسلام شد.

30- عامر بن ابنى و قاص ار قبیله بنى زهره كه همسرش «رمله » دختر ابو عوف سهمى از فبیله بنى سهم با وى بود بود عبدالله بن مطلب پسر او در جبشه متواد گردید.

34- هبداله بن مسعود از قبیله بنى هذیل و هم پیمانان قریش.عبدالله مسعود كه بعد ها اورا بیشتر خواهیم شناخت از مردان نامى اسلام بود و یكى ار مبلغان زبر دست و قارى مشهور به شمار مى رفت.

35- غتبة بن مسعود برادر عبدالله مسعود.

36- مقداد بن عمرو از قبیله بهراء. مقداد كه بعدها از مردان كم نظیر اسلام به شمار آمد چون پدر خوانده اسود بن عبد یغوث بود در جاهلیت به وى مقدادبن اسود مى گفتند.

37- حارث بن خالد از قبیله تمیم كه همسرش «ریطه » دختر حارث بن جبلة بن عامر از همان قبیله تمیم رانیز همراه داشت پسروى موسى بن حارث و دخترانش «عایشه » و «زینب » و «فاطمه »در حبشه متولد گردیدند.

38- عمرو بن عثمان بن كعب نیز از قبیله تیم

39- عثمان بن عثمان بن شرید شماس از قبیله بنى مخزوم. شماس مبالغه در شمس یعنى خورشید است. نطر به زیبایى وى او را بدین لغب خواندند. زیرا وقتى در زمان جاهلیت وارد مكه شد مردم از ریبایى وى دچار شگفتى شدند عتبة بن ربیعه كه داعى او بود گفت من زیبا تر از شماس (خورشید پنهان) به شما نشان مى دهم و از اینجا او را به این لغب خواندند.

40- هبار بن سفیان بن عبداالاسد نیز از قبیله بنى مخزوم.

41- عبدالله بن سفیان. نیز از قبیله بنى مخزوم.

42- هشام بن ابى حزیفه نیز از قبیله بنى مخزوم.

43- سلمة بن هشام بن مغیره نیز از قبیله بنى مخزوم.

44- عیاش بن ابى ربیعه بن مغیره نیز از قبیله بنى مخزوم.

45- سائب بن مظعون، پسر عثمان بن مظعون، سابق الذكر از قبیله بنى جمح.

46- معتب بن عوفبن عامر، از قبیله خزاعه. هم پیمان قریش.

47- قدامة بن مظعون برادر عثمان بن مظعون.

48- عبدالله بن مظعون برادر دیگر عثمان

49- حاطب بن حارث بن معمر، نیز از قبیله بنى جمح كه همسرش «فاطمه » دختر مجلل بن عبادة بن قیس، بنى عامر را نیز همراه داشت.

50- محمد بن حاطب پسر حاطب مزبور و از همان فاطمه همسر وى.

51- حارث بن حاطب، پسر دیگر حاطب.

52- حطاب بن حارث، برادر حاطب، نامبرده به اتفاق همسرش «فكیهه » دختر یسار.

53- سفیان بن معمر بن حبیب، نیز از بنى جمح به اتفاق همسرش «حسنه ».

54- حابر بن سفیان پسر سفیان.

55- جنادة بن سفیان پسر دیگر او.

56- شرحبیل بن عبدالله برادر مادرى پسران سفیان كه مادر هر سه نفر همان «حسنه » بوده است.

57- عثمان بن ربیعه، از همان قبیله بنى جمح كه با عقمان بن مظعون جمعا 11 مرد بودند.

58- خنیس بن حذلفة بن قیس، از قبیله بنى سهم.

59- عبدالله بن حارث بن قیس، برادر زاده خنیس.

60- هشام بن عاص بن وائل، نیز از بنى سهم. قبلا گفتیم كه عاص بن وائل از دشمنان سرسخت پیغبر اسلام بود، و درباره سخنان ناهنجار او بود كه سوره كوثر نازل شد، ولى اینك مى بینیم كه پسر او دلداده اسلام و پیغمبر است.

61- قیس بن حذافة بن قیس، برادر خنیس بن حذافه نام برده.

62- ابوقیس بن حارث بن قیس، برادر عبدالله بن قیس نام برده.

63- معمر بن عبدالله بن نضلة بن عبد العزى از قبیله بنى عدى.

64- عروة بن عبدالعزى بن حرثان.

65- عدى بن نضلة نب عبدالعزى.

66- نعمان بن عدى پسر عدى نامبرده. چنانكه مى بینید این چهار تن از یك فامیل بودند.

67- عبدالله بن مخرمة بن عبدالعزى از قبیله بنى عامر.

68- عبدالله بن سهیل بن عمرو، نیز از بنى عامر. خواهران این عبدالله كه زن ابوحذیفة نب عتبه و ابوسبرة بن ابى رهم بود هم در این هجرت شركت داشتند. ماجراى این عبدالله در بازگشت از حبشه با پدرش سهیل بن عمرو فداكارى وى در راه اسلام را ضمن وقایع بعدى در جلد دوم خواهیم دید.

69- شمس بن عبدود از همان قبیله.

70- سلیط بن عمرو بن عبدشمس بن عبدود از همان قبیله.

71- سكران بن عمرو بن عبدشمس برادر سلیط كه همسرش «سوده » دختر عمویش زمعة بن قیس، همراه او بود.

72- مالك بن زمعة بن قیس، برادر «سوده » به اتفاق همسرش «عمره » دختر سعدى بن وقدان بن عبد شمس

73- حاطب بن عمرو بن عبدشمس.

74- سعد بن خوله كه هم پیمان بنى عامر از مردم یمن بود.

75- ابو عبیده جراح از قبیله بنى حارث. نامش عامر بن عبدالله بود.

76- سهیل بن بیضاء از همان قبیله. بیضاء لقب مادر او «دعد» بوده است. كه گویا به ملاحظه سفیدى اش بدین نام موسوم شده است. پدر سهیل، وهب بن ربیعه بوده، ولى بیشتر به نام مادرش خوانده شده است.

77- عمرو بن ابى سرح بن ربیعه از همان قبیله.

78- عیاض بن زهیر بن ابى شداد.

79- عمرو بن حارث بن زهیر، برادرزاده «عیاض » نام برده.

80- عثمان بن عبد غنم بن زهیر، پسر عموى «عمرو» نامبرده.

81- سعد بن عبد قیس بن لقیط از همان قبیله.

82- حارثبن عبد قیس بن لقیط برادر «سعد» نامبرده.

83- عبدالله بن حذافة نب عیس سهمى از قبیله بنى سهم. این شخص همان سفیر معروف بعدى پیغمبر است كه نامه رسول اكرم را به دربار ایران برد و به دست خسرو پرویز داد و ابلاغ رسالت كرد.

84- حارث بن عیس از قبیله بنى سهم.

85- معمر بن حارث بن قیس از قبیله بنى سهم.

86- بشر بن حارث بن قیس از قبیله بنى سهم.

87- سعید بن عمرو برادر مادرى او. مادر وى از قبیله بنى تمیم بوده است.

88- سعید بن حارث بن قیس از قبیله بنى تمیم.

89- سائب بن حارث بن قیس از قبیله بنى تمیم.

90- عمیر بن رئاب بن حذیفه از قبیله بنى تمیم.

91- محمیة بنت جزء، از بنى زبید هم پیمان بنى سهم.

مهاجران حبشه به گفته ابن هشام گذشته از زنان و فرزندان خود كه همراه داشتند، و فرزندانى كه در حبشه متولد شدند، جمعا (83 نفر) بودند.( سیره ابن هشام - جلد 1 ص 213 تا 220 - در صورتى كه عمار یاسر را جزو مهاجران به حبشه بدانیم 82 نفر خواهند بود.)

هیجده نفر از مهاجرین همسر داشتند و چهار تن داراى هفت اولاد ذكور بودند. زنان بعضى از آنها نیز در حبشه چهار پسر و پنج دختر زائیدند.

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  امروز: نفر
  دیروز: نفر
  این ماه: نفر
  ماه گذشته: نفر
  آخرین بازدید:
  كل بازدیدها: نفر
  افراد آنلاین:

  نفر

  اطلاعات پست ها

  آخرین به روز رسانی:
  تعداد پست ها : عدد
  ایجاد صفحه: 24 ثانیه